REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ WWW.BIGDOTSOFTWARE.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bigdotsoftware.pl oraz zasady świadczenia usług przez Administratora.
 2. Definicje:
  1. Administrator – Randis, z siedzibą w Sopocie, ul. Mazowiecka 20A/17, posługująca się numerem NIP 585-113-21-93, REGON 220966672
  2. System – to strona WWW oraz aplikacja internetowa dostępna online pod adresem www.bigdotsoftware.pl
  3. Regulamin – to poniższy dokument, który określa warunku użytkowania z Systemu,
  4. Użytkownik – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która wcześniej pomyślnie przeszła proces rejestracji dostępny na stronie www.bigdotsoftware.pl i dzięki temu posiada w pełni funkcjonalny dostęp do Systemu,
  5. Panel Użytkownika – to interfejs pozwalający użytkownikowi w sposób samodzielny dokonywanie zmian na swoim koncie
 3. Korzystając, przeglądając, używając Systemu Użytkownik zgadza się z zasadami niniejszego Regulaminu. Regulamin jest udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej www.bigdotsoftware.pl pod zakładką „Regulamin”. Treść Regulaminu stanowi podstawę świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną.
 4. Każdy Użytkownik zamawiając usługę potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, jednocześnie akceptuje on warunki w nim przedstawione i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Administrator Systemu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, a każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób System oraz stronę WWW www.bigdotsoftware.pl obowiązuje aktualny Regulamin dostępny na stronie.
 6. Uzytkownik zostanie poinformowany o każdej zmianie treści niniejszego regulaminu wiadomością email na adres podany w swoim Panelu Użytkownika.

§ 2 Usługi świadczone przez Administratora Systemu

 1. System jest aplikacją internetową pozwalającą Użytkownikowi na dostęp do usług udostępnianych przez administratora. Aktualnie dostępne usługi to:
  • Google Position Checker – usługa pozwalająca na sprawdzenie, uzyskanie oraz gromadzenie informacji o aktualnej pozycji strony internetowej wskazanej przez Użytkownika w wyszukiwarce Google, na podstawie określonych słów kluczowych.
 2. Korzystać z usług może każda osoba lub podmiot, który ma dostęp do urządzenia z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW w formacie HTML z elementami Flash oraz ma ona dostęp do Internetu.
 3. System przeznaczony jest do zarządzania wynikami raportów pochodzącymi z Usług udostępnianych Użytkownikowi przez Administratora, Usługi te to:
  • Google Position Checker – usułga przeznaczona do raportowania prowadzonych działań pozycjonowania. Umożliwia ona, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych co do ilości pozyskanych wyników:
   1. sprawdzanie fraz do pozycjonowania;
   2. sprawdzania pozycji swojej strony pod danymi słowami kluczowymi; Liczba fraz które może monitorować użytkownik może być ograniczona, jednak nie będzie ona mniejsza niż 10
 1. Zarejestrowany Użytkownik może w sposób dowolny:
  • zarządzać utworzonym kontem,
  • zarądzać posiadanymi subskrypcjami w zakresie na który pozwala dana Usługa,
  • gromadzić statystyki i wyniki raportów w Systemie,
  • przeglądać i exportować zgromadzone dane,
 2. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Systemu dzielone są na płatne oraz bezpłatne:
  • usługa bezpłatna to w pełni funkcjonalna usługa dostępna dla zarejestorwanych użytkowników Systemu. Dostęp do bezpłatnej usługi uzyskuje się zamawiając bezpłatną subskrypcję w Panelu Użytkownika. Szczegółowe warunki użytkowania bezpłatnej usługi dostępne są w opisie bezpłatnej usługi,
  • usługa płatna to w pełni funkcjonalna usługa dostępna dla zarejestorwanych użytkowników Systemu.  Dostęp do usługi płatnej uzyskuje się zamawiając płatną subskrypcję w Panelu Użytkownika. Szczegółowe warunki aktywacji, płatności i użytkowania płatnej usługi dostępne są w opisie usługi i w ofercie,
 3. Dostęp do usług świadczonych przez Administratora następuje po zasubskrybowaniu subskrypcji. Subskrypcja w każdej chwili może zostać anulowana przez Użytkownika w Systemie. Anulowanie subkrypcji skutkuje zaprzestaniem świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika,
  • W przypadku usług płatnych Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów wynikający z róznicy czasu między planowym zakończeniem subskrypcji a momenetem jej anulacji,
  • Jeśli subskrypcja została anulowana w wyniku pomyłki Użytkownika, zostanie ona nieodpłatnie przywrócona Użytkownikowi na jego wyraźną proźbę na niezmienionych warunkach,

§ 3 Rejestracja

 1. Dostęp do usług uruchamiany jest automatycznie w momencie wypełnienia przez Użytkownika dostępnego na stronie internetowej Systemu odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i dokonania akceptacji regulaminu i polityki prywatności.
 2. Aby móc korzystać z serwisu Użytkownik po dokonaniu rejestracji musi dokonać aktywacji konta poprzez potwierdzenie wiadomości Administratora wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail. Potwierdzenie następuje poprzez wejście Użytkownika na stronę aktywacyjną Administratora, do której link znajduje się w mailu Administratora wysłanym po rejestracji.
 3. Od momentu dokonania skutecznej rejestracji i aktywacji konta przez Użytkownika, ma on możliwość korzystania z Systemu.
 4. W sytuacji gdy Użytkownik korzysta z usług płatnych, Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowanie dostępu Użytkownika do konta w momencie, gdy ten nie uregulował płatności za zamówioną usługę w terminie okreslonym na fakturze. W takiej sytuacji dane przechowywane są na serwerach Administratora, a konto nie jest usuwane przez dwa tygodnie od daty płatności za usługę wskazaną na fakturze. W tym czasie Użytkownik może zwrócić się do Administratora o przywrócenie dostępu do konta na 24h, dzięki czemu będzie on miał możliwość wyeksportowania danych zgromadzonych w trakcie trwania współpracy.
 5. Zablokowanie dostępu do konta powoduje brak możliwości korzystania i dostępu do konta przez okres, na który zostało ono zablokowane.
 6. Dokonując rejestracji w Systemie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności opublikowaną na stronie internetowej, stanowiącą integralną część regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo okresowej weryfikacji wprowadzanych do Systemu danych Użytkownika.
 8. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z korzystania usługi i wyrejestrować swoje konto z Systemu. Użytkownik nie może usunąć swojego konta jeżeli jest ono zablokowane ze względów wskazanych w § 3 ust. 4 regulaminu. Usunięcie konta nastąpi wówczas po uregulowaniu z Administratorem płatności przez Użytkownika.

§ 4 Dane Użytkownika

 1. Jednym z warunków dokonania skutecznej rejestracji przez Użytkownika w Systemie jest podanie Administratorowi następujących danych:
  • Nazwy Użytkownika / Nazwy Firmy (pod taką nazwą występuje dalej w Systemie),
  • Loginu;
  • Hasła;
  • Adresu email;
 2. Zachęcamy do podania również Imienia i Nazwiska osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu. Informacje te Użytkownik może wypełnić po zakończeniu procesu rejestracji, w Panelu Użytkownika,
 3. Dane wprowadzone do Systemu w trakcie rejestracji, oraz dane wprowadzone w Panelu Użytkownika, nawet jeśli nie noszą znamion danych osobowych, nie są ujawniane przez Administratora Systemu osobom trzecim bez zgody Użytkownika.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zażądać wstrzymania przetwarzania lub/i usunięcia ich z bazy Systemu.
 5. Użytkownik systemu podczas rejestracji wyraża zgodę na wykorzystywanie uzyskanych danych osobowych w celach marketingowych oraz ich przetwarzania przez Administratora.
 6. Przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się zgodnie z przepisami prawa i w granicach zgody wyrażonej przez Użytkownika.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Użytkownika z Systemu, które nie wynikały z przyczyn leżących po stronie Administratora.
 2. Wszyscy Użytkownicy Systemu akceptując Regulamin automatycznie zgadzają się z faktem, że Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstałe poprzez niewłaściwe zachowania Użytkowników względem siebie. Administrator Systemu nie bierze jakiegokolwiek udziału w sporach, które pojawiły się między użytkownikami, w ich rozwiązaniu, prostowaniu, ani ewentualnych żadnych innych czynnościach prawnych z tym związanych.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Użytkownika lub osób trzecich, która powstała w wyniku utraty lub udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim swojego loginu lub hasła dostępu do Systemu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku gdy takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy wynika z przyczyn dotyczących Użytkownika, w szczególność z powodu podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niepełnych danych podczas Rejestracji lub niezaktualizowania danych znajdujących się na jego Koncie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Systemu wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym wynikających z niekompatybilności lub innych przyczyn dotyczących sprzętu lub oprogramowania Użytkownika lub dostępu Użytkownika do sieci.
 6. Ponadto, Administrator w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  • przerwy w funkcjonowaniu Systemu, spowodowane przez czynniki, na które wpływu nie miał Administrator;
  • szkody jeżeli są one spowodowane naprawą / konserwacją oprogramowania lub sprzętu albo wynikają z innych przyczyn niezależnych od Administratora Systemu;
  • skutki powstałe w wyniku utraty lub udostępnienia osobom trzecim loginu (adresu email) oraz hasła dostępu do Systemu;
  • informacji umieszczanych w Systemie przez Użytkowników;
  • decyzji podjętych przez Użytkownika lub osoby trzecie na podstawie informacji umieszczonych w Systemie;

§ 6 Zasady informacyjne

 1. Administrator Systemu zastrzega sobie prawo wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, w formie elektronicznej, osobom, których dane kontaktowe posiada.
 2. Niezapowiedzianymi wiadomościami, o których mowa w ustępie poprzednim, mogą być:
  • wiadomości odnoszące się bezpośrednio do Systemu;
  • niekomercyjne oraz komercyjne wiadomości email Administratora;
  • wszelkiego rodzaju inne wiadomości przesyłane przez Administratora Systemu w celu zachowania prawidłowej komunikacji z Użytkownikiem;

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej jak i bezpłatnej wersji Systemu Użytkownik może zgłosić Administratorowi, drogą elektroniczną, na adres mailowy: bigdotsoftware@bigdotsoftware.pl . Administrator rozpatrzy przesłaną przez Użytkownika reklamację w terminie 10 dni roboczych, a czas ten liczony jest od dnia otrzymania wiadomości email. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w mailu zwrotnym w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Administratora maila z reklamacją Użytkownika.

§ 8 Zmiany regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. Administrator poinformuje Użytkowników serwisu o zmianie Regulaminu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, przez Użytkownika posiadającego zarejestrowane konto w Systemie, umowa pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem wygasa, co w efekcie powoduje usunięcie Konta Użytkownika z Systemu.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W momencie naruszenia jakiegokolwiek punktu regulaminu przez Użytkownika, Administrator Systemu, po wcześniejszym uprzedzeniu Użytkownika o działaniach podejmowanych przez niego niezgodnie z Regulaminem, w wypadku, gdy Użytkownik do ostrzeżenia tego się nie zastosuje i nadal naruszać będzie postanowienia regulaminu, ma prawo zablokować dostęp do wszystkich informacji zebranych na koncie Użytkownika.
 2. Użytkownik może zwrócić się o przywrócenie dostępu na 24h, dzięki któremu będzie miał możliwość wyeksportowania danych zgromadzonych w trakcie trwania współpracy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie www.bigdotsoftware.pl.